فرصت های شغلی
*نام و نام خانوادگی
     
* تلفن
 
* آدرس ایمیل
     
آخرین مدرک تحصیلی
* رشته تحصیلی
     
وضعیت نظام وظیفه
سوابق کاری
حذف باکس
حذف باکس
حذف باکس
حذف باکس
حذف باکس
حذف باکس
حذف باکس
افزودن باکس
  • آشنا: 0 تا 15 درصد
  • خوب: 15 تا 25 درصد
  • متوسط: 25 تا 50 درصد
  • خیلی خوب: 50 تا 80 درصد
  • مسلط: 80 تا 100 درصد
میزان مهارت
HTML4 & CSS2
HTML5 & CSS3
JavaScript
jQuery
jQuery Plugins
OOP
SQL Server
Design Patterns
UML
Agile
Web API
SignalR
AngularJS
MVC
Entity FrameWork 6.0
Lambda
Team Foundation
BootStrap
PhotoShop
IoC
TDD
ELMAH
AOP
زمینه فعالیت
نمونه کارها
مدارک تخصصی
* حقوق درخواستی
 
* عبارت امنیتی